Leuningtjes header

Sociaal Cultureel Centrum in Poeldijk

Binnenkort meer duidelijkheid over toekomst

2 oktober 2017

 

In de zomer mocht De Leuningjes u informeren over de voortgang van de werkzaamheden bij De Leuningjes. Gezien dinsdag 10 oktober de toekomst van De Leuningjes zal worden besproken tijdens de vergadering van de gemeenteraad (vanaf 19:00 in de raadzaal te Naaldwijk), informeer ik u graag over de verschillende toekomstscenario’s die ontwikkeld zijn. Dit te meer omdat het een en ander aan onjuiste, suggestieve informatie in omloop is.

Zoals eerder gemeld, heeft de gemeenteraad meerdere keren aangegeven dat haast moet worden gemaakt met het weer gebruiksklaar maken van De Leuningjes. Dit mede ook op aandringen van muziekvereniging Pius X. In de maanden augustus en september is de gemeente hierom druk bezig geweest met het ontwikkelen van 2 plannen omtrent het gebruiksklaar maken van De Leuningjes. In beide varianten wordt uitgegaan van nog (ten minste) 5 jaar gebruik van De Leuningjes en beide varianten zijn in principe in de eerste helft van 2018 te realiseren, mits de gemeente doorzet. Deze plannen worden in de vergadering van 10 oktober aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft Duynisveld events & communicatie een derde variant ontwikkeld, die de afgelopen week al is gepresenteerd. Ook deze variant gaat uit van een gebruik van ten minste 5 jaar.

Er valt nog veel meer moois over al deze opties te melden. Maar als u nieuwsgierig bent, oordeelt u zelf! Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar toegankelijk en ook te volgen via Gemeente Westland TV (Caiway 68) of via http://webcast.nl/westland/#!/overview. Hopelijk wordt 10 oktober eindelijk de knoop doorgehakt en kan De Leuningjes binnenkort weer het sociaal culturele centrum van en voor Poeldijk en het Westland zijn.

Bedankt voor uw steun en een goed najaar!

 


Zomergroet

21 juli 2017

 

In het begin van dit jaar is De Leuningjes op asbest gesaneerd. In een periode van iets meer dan 3 maanden is al het aanwezige asbest uit De Leuningjes verwijderd. Dit was een grondige sanering, waardoor op dit moment onze zalen vrij van asbest, maar ook grotendeels vrij van aankleding en inventaris zijn.

Vanzelfsprekend kunnen de zalen van De Leuningjes pas worden gebruikt wanneer deze worden gerenoveerd. Het bestuur van De Leuningjes zet zich hiervoor in en ook de gemeenteraad sluit zich hierbij aan. In meerdere moties is de wethouder opgedragen De Leuningjes weer zo snel mogelijk gebruiksklaar te maken (waarbij “alleen casco” niet voldoende is). De laatste motie dateert van afgelopen 27 juni en is hier te vinden (bij agendapunt 18).

Definitieve duidelijkheid omtrent de toekomst van De Leuningjes is er helaas nog niet. Het college van B&W lijkt niet mee te werken aan het uitvoeren van de moties en waarschijnlijk worden pas op de commissievergadering van 27 september (en dan de raadsvergadering op 10 oktober) echt knopen doorgehakt.

Op 15 oktober 2015 werd De Leuningjes voorlopig gesloten omdat er asbest was geconstateerd. Oorspronkelijk zouden de zalen binnen enkele maanden weer beschikbaar komen voor gebruik. Helaas zullen we twee jaar later pas echt weten of en wanneer de zalen weer beschikbaar komen. De Leuningjes wil graag door, als sociaal cultureel centrum voor Poeldijk en het Westland. Wij doen dat met uw steun en steun van de gemeenteraad, daarvoor willen wij u hartelijk bedanken.


 Meer dan een oude veilinghal

24 februari 2017

De sanering van De Leuningjes vordert gestaag. Helaas werd gedurende de sanering duidelijk dat veel van de oude glorie de vuilnisbakken in verdween en de zalen er nogal kaal uit begonnen te zien.

Toen dit duidelijk werd, is door de gemeente en het bestuur van De Leuningjes in allerijl een enquête gehouden onder een groot aantal (oud-)gebruikers van De Leuningjes. Hierdoor werd duidelijk dat er toch echt wel behoefte is aan een een grote zaal, die meer is dan een kale, oude veilinghal. Dat kost welilswaar meer dan oorspronkelijk begroot, maar gelukkig zag een meerderheid van de gemeenteraad in dat dit toch echt nodig is, en eiste dat de grote zaal weer fatsoenlijk wordt opgeknapt.

Voor meer informatie, inclusief stemverhoudingen etc. zie ook de site van de WOS en het Algemeen Dagblad.


De knoop is doorgehakt: gemeente Westland gaat de grote zaal opknappen!

5 december 2016

 

Tijdens de vergadering op 30 november van de raadscommissie EFO, heeft de gemeente Westland besloten dat de grote zaal, de Gerbera, weer zo snel mogelijk moet kunnen worden gebruikt.

Het is nu nog niet duidelijk wanneer de zaal weer beschikbaar gaat zijn, omdat nog niet bekend is wanneer de gemeente precies kan beginnen met de werkzaamheden (die naar verwachting 16 weken duren) en wat er daarna nog moet gebeuren. Maar dat de zaal weer beschikbaar gaat zijn binnenkort, is gelukkig wel duidelijk! Zie ook hier de berichtgeving van de WOS.

 

Vermoedelijk volgt later deze maand meer informatie.

 


Aanbestedingsprocedure in gang gezet

5 september 2016

Gedurende de zomer heeft De Leuningjes niet stilgezeten. Er heeft onderhoud aan pand en tuin plaatsgevonden en er is door de gemeente Westland uitgebreid onderzocht of er nog verborgen asbest aanwezig is in het pand. Gelukkig bleek dit niet het geval en heeft de gemeente vervolgens een aanbestedingsprocedure gestart m.b.t. het saneren van de besmette ruimtes.

Er vinden echter ook andere ontwikkelingen plaats. Het parochiebestuur van de R.K. Bartholomeuskerk te Poeldijk maakte bekend al geruime tijd na te denken over het multifunctioneel inrichten van het kerkgebouw en de pastorie, om het behoud van de kerk te kunnen bekostigen.

Wij vinden het positief dat nu duidelijkheid is ontstaan over de toekomstplannen van het parochiebestuur. Die plannen veranderen echter niets aan het (algemeen) belang waarvoor De Leuningjes staat. We gaan ervan uit dat het parochiebestuur met hun plannen dat algemeen belang niet zal willen schaden. De grootte van de zalen in De Leuningjes, hun rolstoeltoegankelijkheid en mogelijkheden zijn binnen het Westland niet te vergelijken, zeker in combinatie met onze parkeergelegenheid.

Daarnaast is in Poeldijk enige tijd geleden een initiatiefgroep gestart (Hart van Poeldijk), waar een aantal betrokken inwoners en organisaties nadenken over hoe het sociaal-culturele leven van Poeldijk het best tot zijn recht kan komen. De Leuningjes neemt, net als het parochiebestuur van de Bartholomeuskerk, deel aan deze initiatiefgroep. Hart van Poeldijk had reeds de gemeente gevraagd op korte termijn De Leuningjes te saneren en de zalen gebruiksklaar te maken en komt medio november met een voorstel voor de lange termijn.

Het resultaat van de eerdergenoemde aanbestedingsprocedure is al op 15 september bekend en wordt op 23 september toegezonden aan de gemeenteraad. Hopelijk kan hierdoor snel een start worden gemaakt met de sanering en zullen onze zalen weer gebruikt kunnen worden door de Poeldijkse en Westlandse verenigingen. Dan kan het KBO weer zijn wekelijkse kaartmiddagen in De Leuningjes houden en kunnen de verenigingen weer voor een redelijke prijs hun uitvoeringen en concerten in onze zalen geven.


Binnenkort duidelijkheid over

toekomst van De Leuningjes

 7 maart 2016

Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes werd half oktober 2015 gesloten vanwege een asbestbesmetting. In de weken daarna werd ruimte voor ruimte gecontroleerd of er asbest aanwezig was. Als de ruimte schoon was, werd deze door de gemeente vrijgegeven voor gebruik. Gelukkig konden de meeste ruimtes weer schoonverklaard en vrijgegeven worden. Alleen de grote zalen die we voor grote evenementen gebruiken, zijn nog niet vrijgegeven, omdat het schoonmaken van die zalen heel duur is.

Daarom heeft de gemeente aan ons als bestuur gevraagd om te bekijken of er in Poeldijk geen alternatieven zijn waar al onze sociaal culturele activiteiten zouden kunnen plaatsvinden. Wij hebben de afgelopen maanden samen met de Poeldijkse en Westlandse verenigingen, die onze grote zalen gebruiken, bekeken of er alternatieven zijn voor de Gerbera- en de Roos-zalen. We zijn tot de conclusie gekomen dat er geen alternatieven zijn, die dezelfde kwaliteiten hebben als de grote zalen in De Leuningjes:

  • de zalen zijn multifunctioneel te gebruiken, bij voorbeeld voor danswedstrijden, maar ook voor een concert of een toneelvoorstelling;
  • de huren zijn betaalbaar voor verenigingen die het zonder gemeentelijke subsidie moeten stellen;
  • de Gerbera is de enige zaal in het Westland met voldoende nooduitgangen en dus veiligheid voor groepen rolstoelgebruikers (zoals bij voorbeeld bijeenkomsten van De Zonnebloem)
  • het gebouw is goed bereikbaar en heeft ruime parkeergelegenheid.

De gemeente heeft aan ons gevraagd om een toekomstplan voor De Leuningjes te ontwikkelen, waarbij rekening is gehouden met de eisen die er tegenwoordig aan het exploiteren van een sociaal cultureel centrum worden gesteld. We hebben bij voorbeeld gekeken of de ruimtes in ons gebouw vaker gebruikt zouden kunnen worden, waardoor de exploitatie van het gebouw rendabeler wordt. Ook hebben we, samen met mensen die er verstand van hebben, gekeken hoe de uitstraling en de beleving van het gebouw verbeterd zouden kunnen worden. Dit toekomstplan gaan we woensdag 16 maart aanstaande aan de gemeenteraadsleden presenteren. Misschien vindt u het interessant om daarbij aanwezig te zijn? De bijeenkomst begint om 19.00 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor te ‘s-Gravenzande.

Als we met ons toekomstplan de raadsleden kunnen overtuigen, dat onze plannen haalbaar en betaalbaar zijn en als we hen kunnen overtuigen, dat de Poeldijkers het voortbestaan van De Leuningjes belangrijk vinden (dat kunt u laten zien door 16 maart ook naar ‘s-Gravenzande te komen), dan zal de gemeenteraad daarvoor geld beschikbaar stellen. We verwachten een eerste besluit daarover in de raadsvergadering van maart en een definitief besluit in de raadsvergadering van mei 2016.

Jeannet Hubbeling,

Namens het stichtingsbestuur van De Leuningjes

UPDATE 24 juli 2016:

Helaas heeft de gemeenteraad een beslissing uitgesteld tot het najaar van 2016. Duidelijkheid omtrent het voortbestaan van De Leuningjes kan dus vooralsnog niet worden geboden, onze zalen zullen zeer waarschijnlijk gedurende 2016 dan ook niet meer beschikbaar zijn voor de verhuur.

Uw steunbetuiging blijft uiteraard van harte welkom!


Steun De Leuningjes

goed voor Poeldijk!

14 december 2015

U kunt uw diigitale handtekening en mening achterlaten op onze contactpagina.

Ingezonden brief namens verschillende verenigingen in De Poeldijker:

LEUNINGJES MOET BLIJVEN !!!!!

Dit klinkt als een aktiekreet en dat is het ook geworden. Helaas moeten we deze laatste Poeldijker gebruiken om de Poeldijkers op te roepen in aktie te komen voor het behoud van de Leuningjes. Want dat is wat er aan de hand is, het zou zo maar kunnen dat de gemeentepolitiek besluit de Leuningjes te sluiten en af te stoten en dat mogen we niet laten gebeuren.

Na de vondst van asbest in de Leuningjes is een en ander in en stroomversnelling gekomen. Door de grote kostenpost die hierdoor voor de gemeente ontstaat (zij zijn hiervoor niet verzekerd) en het gemeentebeleid dat er per dorpskern maar één “sociaal/cultureel” gebouw door de gemeente wordt ondersteunt maakt de Gemeente nu een afweging tussen de Leuningjes en het oude Dario Fo gebouw in de Voorstraat. Ook het moderniseren van de Leuningjes wordt hierin meegenomen waardoor er al gauw een gat tussen de twee gebouwen ontstaat ten nadele van de Leuningjes. Zoals als altijd wordt dit gezien als een geldkwestie en lijken de voor- en nadelen van de gebouwen buiten beschouwing te worden gelaten. Ook lijkt de Gemeente eerst de beslissing te nemen en dan pas verder te gaan kijken of een eventuele keuze voor het Dario Fo gebouw wel verstandig is, of er wel huurders voor zijn, of het wel praktisch is en of het wel economisch te exploiteren valt.

Namens bijna alle verenigingen/huurders/gebruikers van de Leuningjes hebben we al een brief naar burgemeester, wethouders en de gemeenteraad gestuurd waarin we onze zorg over de ontwikkelingen uitspreken en de voordelen van de Leuningjes voor deze groep en de hele gemeenschap hebben aangegeven. Ook de nadelen van het alternatieve gebouw hebben we proberen te verwoorden. Vooralsnog lijkt in niets erop dat de gemeentepolitiek hier iets mee doet.

Hieronder een verkorte opsomming zoals weergegeven in genoemde brief:

Pluspunten Leuningjes:

-          Grootte van de zaal (Gerbera)

-          Grootte van het podium

-          Functionaliteit zaal

-          Tegelijkertijd te gebruiken door veel verschillende gebruikers

-          Bereikbaarheid / ruime parkeergelegenheid

-          Samenwerking tussen verenigingen doordat men dicht bij elkaar zit, bv sinterklaasmusical

-          Sociaal culturele karakter

-          Diversiteit aan huurders / gebruikers

-          (Commerciële) exploitatie biedt nog vele mogelijkheden

-          Overdag en ’s-avonds met verschillende activiteiten te vullen

-          Enige zaal in het Westland met voldoende ruimte / nooduitgangen / veiligheid voor groepen rolstoelgebruikers (zoals bv bijeenkomsten van De Zonnebloem)

Nadelen Dario Fo gebouw:

-          Te kleine zaal

-          Gebouw te klein voor alle verenigingen die nu in de Leuningjes gehuisvest zijn

-          Geluidsoverlast bij meerdere verschillende huurders tegelijk

-          Geen parkeergelegenheid

-          Na gereedmaken pand waarschijnlijk duurdere huren voor kleinere ruimten

-          Ook ruimte voor opslag van spullen door verenigingen ?

Inmiddels zal u misschien ook al in de media hierover iets gehoord, gezien of gelezen hebben. Het is zaak om de publieke opinie over dit onderwerp duidelijk naar de gemeente toe te ventileren en we proberen via de media zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het kan toch niet zo zijn dat de 40 jarige Leuningjes  uit ons dorpsbeeld gaat verdwijnen. De grootste zaal van het hele Westland met duizend en  één mogelijkheden is toch gewoon noodzakelijk voor een gemeente van 100.000 inwoners. Wat gaat er gebeuren met alle activiteiten die nu in de Leuningjes plaatsvinden ? Die kunnen niet allemaal terecht in het pand aan de Voorstraat. Alle kosten die verenigingen en huurders hebben gemaakt om de ruimtes zo functioneel mogelijk te kunnen gebruiken zijn dan voor niets geweest en leveren hun aanzienlijke kostenposten op. Het is maar de vraag of alle verenigingen de nodige kosten met betrekking tot het noodzakelijke vertrek uit de Leuningjes en het krijgen van nieuwe geschikte ruimtes kunnen opbrengen en daardoor het bestaan van die verenigingen in gevaar zal brengen.

Laten we dit met zijn allen gewoon gebeuren of verheffen we onze stem !!!

Natuurlijk gaat het om een hoop geld maar het gaat ook om onze bloeiende gemeenschap waarin de voorzieningen en activiteiten de laatste jaren al sterk zijn verminderd. Door tegenvallers veroorzaakt door slecht beleid moeten wij op de blaren zitten en daar hebben we geen zin in !!

Ga naar de site van de Leuningjes, www.deleuningjes.nl , laat uw digitale handtekening en mening achter zodat we deze in grote getale kunnen aanbieden bij  de gemeente. Laten we als Poeldijkers en Westlanders opkomen voor het behoud van één van onze belangrijke voorzieningen die het leefniveau van onze gemeenschap vergroot. Daarnaast zullen we waar nodig het bestuur van de Leuningjes moeten ondersteunen in hun zoektocht naar een betere exploitatie van de Leuningjes.

Steun dit initiatief en onderteken, één voor allen-allen voor één !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bron asbest De Leuningjes bekend

9 november 2015

Het vrijgekomen asbest in Cultureel Centrum De Leuningjes is veroorzaakt door beschadigd asbesthoudend plaatmateriaal. Dat blijkt uit de afgeronde rapportage over het onderzoek naar de asbestbesmetting in het zalencentrum.
Ook zijn in het verleden asbestplaten uit plafonds verwijderd, waarbij restanten zijn blijven liggen die ook een asbestbron vormden. Deze besmettingsbron heeft een tijdelijke vervuiling in de lucht veroorzaakt tijdens de  asbestsanering van de cv-ruimte. Latere metingen toonden aan dat er geen asbest meer in de lucht zat.
Wethouder Peter Ouwendijk (vastgoed): “Het is goed dat we nu weten waar zich de besmettingsbronnen bevinden, zodat we nu een saneringsaanpak kunnen opstellen. Wij doen ons best om op korte termijn inzicht te krijgen in de saneringskosten van de besmette ruimtes. Ook willen we de inventaris die nog opgeslagen ligt, en schoongemaakt kan worden, in de besmette ruimtes veiligstellen. Want gedupeerde gebruikers die tijdelijk elders een onderkomen hebben, moeten zo snel mogelijk over hun spullen kunnen beschikken.”
De Leuningjes blijft nog zeker tot eind december gedeeltelijk afgesloten. Die tijd is nodig om het saneringsplan uit te werken. Wel is al opdracht gegeven voor het afronden van de sanering van de cv-ruimte en het saneren van de centrale entreehal. De cv-ruimte moet bereikbaar zijn om het gebouw de komende maanden te blijven verwarmen.


Stand van zaken Leuningjes 21 oktober 2015
Woensdag 21 oktober zijn weer een aantal ruimtes vrij gegeven. Het gaat om de zaal Iris en de aangrenzende entree. In deze ruimtes is geen besmetting van asbest aangetroffen. De praktijk van Zen & Zo wordt vanuit de Iris voortgezet.
Vorige week vrijdag werden de ruimtes van het kinderdagverblijf, de bibliotheek, de zaal Viooltje, de ruimtes in gebruik door muziekvereniging Pius X en zangkoren Deo Sacrum, de gang, de keuken (gedeeltelijk) en de toiletten al vrijgegeven.

Het adviesbureau is deze week verder gegaan met het achterhalen van de bron van de asbestbesmetting. Het vinden van de bron is een voorwaarde om een saneringsplan op te stellen.
In de afgesloten ruimtes hebben verenigingen ook hun spullen opgeslagen. Deze spullen worden geïnventariseerd. Hierna wordt bekeken in hoeverre de spullen op korte termijn kunnen worden schoongemaakt en veiliggesteld.

De zalen Gerbera en Roos, de kelder en centrale entreehal blijven vanwege de verhoogde concentratie asbest tot nader order gesloten.


Aantal zalen De Leuningjes op 17 oktober vrijgegeven

Uit de laatste onderzoeksresultaten rondom de asbestkwestie in de Leuningjes blijkt dat diverse ruimtes asbestvrij zijn. De zalen van Simba, de bibliotheek, Pius X, Deo Sacrum en het Viooltje zijn inmiddels vrij gegeven.

Om mogelijke besmetting vanuit vervuilde ruimtes te voorkomen worden deze vrijgegeven zalen afgesloten van de besmette ruimtes, waaronder de centrale hal. Daarnaast worden in de gang bouwkundige voorzieningen voor de afdichting aangebracht.

Grote zaal en kelder

De grote zaal, kelder en centrale hal blijven tot nader order gesloten. In deze ruimtes is een verhoogde concentratie asbest aangetroffen. Het adviesbureau gaat de komende dagen aan de slag met een plan van aanpak. Opgeslagen spullen in de vervuilde zalen worden meegenomen in het plan van aanpak. Het plan moet duidelijk maken welke materialen schoon gemaakt kunnen worden en welke niet. De Leuningjes gaat op korte termijn samen met de gebruikers inventariseren waar en hoeveel materiaal er opgeslagen ligt in de ruimtes.


De Leuningjes in Poeldijk is donderdagochtend 15 oktober uit voorzorg gesloten. De reden hiervoor is dat er tijdens een bouwkundige inspectie asbest was geconstateerd in de cv ruimte. Dit gaf aanleiding om het totale gebouw te controleren op asbest.
Uit de kleef- en luchtmonsters die gisteren zijn afgenomen is een verhoogde concentratie asbest geconstateerd, behalve in de peuterpluszaal en de bibliotheek. Momenteel wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd.

Wij willen u, als gebruiker van het pand, uitnodigen voor een informatiebijeenkomst hierover. De bijeenkomst is aanstaande vrijdag 16 oktober om 17.00 uur in de  raadszaal van het gemeentekantoor in Monster aan de Choorstraat 41.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over de laatste stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Westland


datum                                                 Nummer persbericht                                   

15-10-2015                                          15 117                                                        

De Leuningjes gesloten vanwege asbest

Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes in Poeldijk is vanochtend vroeg gesloten.

Uit de kleef- en luchtmonsters die gisteren zijn afgenomen is een verhoogde concentratie asbest geconstateerd.

In depeuterpluszaal en de bibliotheek is geen verhoogde concentratie asbest aangetroffen.

Uit voorzorg en om elk mogelijk risico uit te sluiten is het hele gebouw gesloten en wordt er vervolgonderzoek uitgevoerd.
Peuters van Simba kunnen voor opvang terecht op de locatie van Simba aan de Zilvermeeuwstraat in Monster.

Inventarisatie

Tijdens een bouwkundige inspectie is gebleken dat de cv- ketel asbest bevat. Dit gaf aanleiding om het gebouw te controleren op asbest.
Voor wijzigingen in programma's van evenementen, zie agenda